STATUS "Nadačního fondu Veronika" ... strana 1

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

se sídlem: nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02,
Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009
Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337

I.
ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU

 1. Luděk KALA, nám. 1. Máje 25, Ráječko 679 02, r.č.710912/3780
 2. Lenka KALOVÁ, nám. 1. Máje 25, Ráječko 679 02, r.č.735317/3740

II.
NÁZEV A SÍDLO NADAČNÍHO FONDU

 1. Název nadačního fondu: Nadační fond Veronika
 2. Sídlo nadačního fondu: nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02
 3. Identifikační číslo nadačního fondu : 283 34 035

III.
PRÁVNÍ POMĚRY NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond je právnickou osobou, zapsanou v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337. Právní poměry nadačního fondu se řídí zákonem č. 227/1997 sb., v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, nadační listinou a tímto statutem.

IV.
POSLÁNÍ A CÍLE NADAČNÍHO FONDU

 1. Účelem nadačního fondu je
  1. zřízení a provozování denního centra pro těžce zdravotně postižené občany se zaměřením na rehabilitační a fyzioterapeutické služby a sociální péči,
  2. podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob zaměřených na tělesně a mentálně postižené občany,
  3. mnohostranná pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, mládeži a spoluobčanům,
  4. podpora rodičů dětí postižených dětskou obrnou a epilepsií.

V.
ZDROJE NADAČNÍHO FONDU

 1. Při zřízení nadačního fondu vložil každý ze zřizovatelů na jmění nadačního fondu částku 500,- (pět set korun) Kč.
 2. Prostředky pro realizaci cílů a účelu nadačního fondu, jak jsou uvedeny výše, jakož i k zajištění jeho činnosti, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:
  1. dary právnických osob, fyzických osob a občanů, věnované nadačnímu fondu
  2. výnosy z akcí, pořádaných nadačním fondem, popř. na jejichž pořádání se nadační fond podílí
  3. granty a dotace
  4. veřejné sbírky na základě příslušných povolení ministerstva financí ČR

VI.
SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU

 1. Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada, která řídí činnost nadačního fondu a rozhoduje o všech jeho záležitostech.
 2. Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména:
  1. schvalovat nadační příspěvky
  2. vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách
  3. stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, a to jednou za 5 let
  4. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu
  5. volit předsedu správní rady, ředitele a odvolávat je, přestanou-li splňovat podmínky členství nebo funkce
  6. rozhodovat o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem
  7. stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora a ředitele
následující strana >>
... Podporujeme
Občanské sdružení "Počítáte s námi?"
které funguje při
Základní škole speciální Blansko
Fotogalerie zobrazit více fotografií >>
Nadační fond Veronika - www.nfveronika.cz © 2009 - 2014 / webwesing: Luka