STATUS "Nadačního fondu Veronika" ... strana 2

VI.
SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU ... pokračování

 1. První správní radu jmenuje zřizovatel, ke dni zřízení tvoří správní radu tyto osoby:
  1. Předseda správní rady  Ing. František HASOŇ, r.č. 701110/3748
                        bytem Blansko, Krajní 2, PSČ: 678 01
  2. Člen správní rady          Ing. Pavlína NĚMCOVÁ, r.č. 836028/3767
                        bytem Blansko, Wanklovo nám. 1, PSČ 678 01
  3. Člen správní rady          Ilona KUPČÍKOVÁ, r.č. 685113/1628
                        bytem Blansko, Cihlářská 20, PSČ 678 01
 2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovním poměru nebo obdobném vztahu.
 3. Správní rada musí mít nejméně tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté a pro všechny členy se stanoví ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady. Členství ve správní radě je čestné.
 4. Členství ve správní radě vzniká volbou. Volbu provedou členové správní rady. Návrhy na členství ve správní radě předkládají členové správní rady nebo zřizovatel.
 5. Ze svého středu správní rada volí předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady. V případě nepřítomnosti předsedy správní rady řídí jednání zvolený předsedající.
 6. Členství ve správní radě zaniká:
  1. odstoupením;
  2. odvoláním;
  3. úmrtím.
 7. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.
 8. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor. Správní radu svolává na pokyn předsedy správní rady ředitel.
 9. Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, v jeho nepřítomnosti předsedajícího zasedání správní rady.
 10. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba souhlasu všech členů správní rady.
 11. Rozhodnutí v naléhavých případech může správní rada přijmout i mimo zasedání (per rollam), a to písemně – listinou podepsanou všemi členy správní rady. Podpisy členů nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů rady připojil svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí.
 12. Zřizovatel má právo účastnit se zasedání správní rady. Požadují-li o slovo, musí jím být uděleno.

VII.
JEDNÁNÍ JMÉNEM NADAČNÍHO FONDU

 1. Jménem nadačního fondu jedná navenek samostatně předseda správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady.
 2. Za nadační fond jedná a podepisuje samostatně též jeho ředitel, a to v souladu s tímto statutem, na základě písemné plné moci udělené mu správní radou, a to tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadačního fondu připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ředitele.

VIII.
REVIZOR

 1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor je je ke dni zřízen:
  1. Renata FOJTOVÁ, r.č. 745708/3777
   bytem Blansko, Wanklovo nám. 1, PSČ: 678 01.
 2. Revizora, jehož funkční období je tříleté, jmenuje zřizovatel. Revizor může být zvolen opětovně.
<< předchozí strana následující strana >>
... Podporujeme
Občanské sdružení "Počítáte s námi?"
které funguje při
Základní škole speciální Blansko
Fotogalerie zobrazit více fotografií >>
Nadační fond Veronika - www.nfveronika.cz © 2009 - 2014 / webwesing: Luka