STATUS "Nadačního fondu Veronika" ... strana 3

VIII.
REVIZOR ... pokračování

 1. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
  2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
  3. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
  4. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  5. dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnosti v souladu s právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem,
  6. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  7. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 2. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady

IX.
ŘEDITEL

 1. Výkonným orgánem nadačního fondu je ředitel, kterého jmenuje správní rada. Ředitel jedná na základě plné moci udělené správní radou.
 2. Ředitel řídí činnost nadačního fondu a je oprávněn ke všem činnostem, vyjma činností, které náleží výlučně do působnosti správní rady.
  Ředitel zejména:
  1. připravuje jednání správní rady,
  2. odpovídá za realizaci usnesení správní rady,
  3. zúčastňuje se s hlasem poradním zasedání správní rady a podává zprávu o celkové činnosti nadačního fondu,
  4. řídí, koordinuje a kontroluje činnost nadačního fondu v majetkové, ekonomické a personální oblasti,
  5. předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření nadačního fondu, zajišťuje zpracování roční účetní závěrky,
  6. zpracovává pro správní radu návrh výroční zprávy a návrh rozpočtu,
  7. stanoví vnitřní organizační strukturu výkonného a administrativního aparátu nadačního fondu,
  8. v souladu s usnesením správní rady vede jednání a uzavírá za nadační fond smlouvy, zejména v oblasti pracovněprávní, občanskoprávní a obchodně právní,
  9. je v rámci udělené plné moci oprávněn uzavírat závazkové smlouvy, včetně koupě a prodeje movitých věcí, jejichž finanční hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne pořizovací hodnotu 50 000,- (padesát tisíc) Kč. Pro uzavírání pohledávkových smluv toto omezení neplatí.
 3. Odvolání ředitele je možné v případě, že:
  1. byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost byla omezena,
  2. byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce,
  3. není pro nemoc schopen vykonávat funkci po dobu delší než 6 měsíců se na tom usnese správní rada nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

X.
NÁKLADY NA SPRÁVU NADAČNÍHO FONDU

 1. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 30 % (třicet procent) z celkové výše ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
 2. Pravidlo stanovené podle odstavce 1 nelze měnit po dobu nejméně 5 let.
 3. Náklady související s provozem a správou musí vést nadační fond odděleně od nadačních příspěvků. Zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem, včetně odměn.
<< předchozí strana následující strana >>
... Podporujeme
Občanské sdružení "Počítáte s námi?"
které funguje při
Základní škole speciální Blansko
Fotogalerie zobrazit více fotografií >>
Nadační fond Veronika - www.nfveronika.cz © 2009 - 2014 / webwesing: Luka