STATUS "Nadačního fondu Veronika" ... strana 4

XI.
PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

 1. O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti nebo návrhu člena správní rady.
 2. Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým a právnickým osobám v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen a v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 3. Při poskytování nadačního příspěvku budou upřednostňováni ti žadatelé, kteří se aktivně zapojí do procesu obstarávání finančních zdrojů a jiných prostředků, které budou následně použity k poskytnutí nadačního příspěvku. Nadační radou může být v některých specifických případech udělena výjimka k poskytování nadačního příspěvku.
 4. Výkonný ředitel nadačního fondu má právo individuálně poskytnout nadační příspěvek do max. výše 20.000,- (dvacet tisíc) Kč.
 5. Osoba, které byl příspěvek poskytnut je povinna jej použít v souladu s podmínkami, které určí nadační fond; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit ve lhůtě, kterou stanoví nadační fond.
 6. Osoba, které byl příspěvek nadačního fondu poskytnut je povinna na požádání prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl příspěvek použit.
 7. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet žadatele, popřípadě vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz.
 8. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

XII.
ÚČETNICTVÍ A VÝROČNÍ ZPRÁVA

 1. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů ( zákon č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů ).
 2. Nadační fond vypracovává výroční zprávu, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
 3. Výroční zpráva obsahuje přehled veškeré činnosti za hodnocené období, zejména:
  1. přehled majetku a závazků nadačního fondu,
  2. přehled všech dárců (pokud dárce netrvá na anonymitě),
  3. přehled o použití majetku nadačního fondu,
  4. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky,
  5. zhodnocení, zda nadační fond dodržuje při hospodaření pravidlo pro omezení nákladů na správu.

XIII.
ZRUŠENÍ, ZÁNIK A LIKVIDACE NADAČNÍHO FONDU

 1. Nadační fond byl zřízen na dobu neurčitou.
 2. Nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
 3. Nadační fond může být zrušen rozhodnutím zřizovatele.
 4. Zánik nadačního fondu se řídí ustanoveními §§ 7 až 9 žák. Č. 227/1997 Sb. a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V případě likvidace nadačního fondu správní rada jmenuje likvidátora a stanoví jeho odměnu.
 5. Případný likvidační zůstatek nadačního fondu bude použit na podporu aktivit zdravotně postižených osob.

XIV.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 1. V otázkách, které nejsou výslovně upraveny nadační listinou, se právní poměry nadačního fondu řídí statutem nadačního fondu a příslušnými ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Statut nadačního fondu, který specifikuje podmínky pro řízení činnosti nadačního fondu a poskytování nadačních příspěvků, byl projednán a schválen na zasedání správní rady dne 31.3. 2009, a tímto dnem také nabyl účinnosti.

 


 
Ing. František HASOŇ
předseda správní rady Nadačního fondu Veronika

<< předchozí strana
... Podporujeme
Občanské sdružení "Počítáte s námi?"
které funguje při
Základní škole speciální Blansko
Fotogalerie zobrazit více fotografií >>
Nadační fond Veronika - www.nfveronika.cz © 2009 - 2014 / webwesing: Luka